Polityka prywatności
2 sierpnia, 2018 10:04 am

Burmistrz Miasta Garwolina informuje, że Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta w Garwolinie i jednostkach podległych jest Błażej Maszkiewicz.


 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Garwolina

Z dniem 25 maja 2018 roku zmieniły się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, dlatego też zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Garwolina z siedzibą przy ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, adres email: umg@garwolin.pl,  tel. 25 786 42 42 jest Burmistrz Miasta Garwolina.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres Administratora danych wskazany w pkt. 1 lub poprzez email: iod@garwolin.pl.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów RODO oraz na podstawie i w celach wynikających z przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy oraz wynikających z tego faktu innych ustaw na podstawie których niezbędne jest podanie danych osobowych celem wykonania zapisanych do realizacji zadań przez Miasto Garwolin w tym zadań zleconych z poziomu administracji centralnej.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla Urzędu Miasta w Garwolinie .
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawiania), jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prawo do usunięcia danych przysługuje, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 ust. 1  i 2 RODO chyba, że przepisy te nie mają zastosowania zgodnie z ust. 3 powyższego artykułu.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa z których wynika konieczność podania danych osobowych. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością dokonania czynności z obsługą Pani/Pana sprawy przez Urząd Miasta w Garwolinie.
  8. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, z którymi Urząd Miasta Garwolina zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane w celu wynikającym z Ustawy o samorządzie gminnym. Profilowanie oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które  polega na wykorzystaniu  danych osobowych w tym danych szczególnych.